Đơn vị hành chính Thành phố Biên Hòa: 29 Phường là An Bình, An Hòa, Bình Đa, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hóa An, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Phước, Tân Biên, Tân Hạnh, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng & 1 Xã Long Hưng

1. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Binh, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Binh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường An Bình, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

2. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bình Đa, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

3. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bình Đa, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

4. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hòa Bình, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

5. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Quang Vinh, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

6. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Quyết Thắng, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

7. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Hiệp, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

8. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Hòa, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

9. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hố Nai, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

10. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Biên, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

11. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hạnh, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

12. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Long Bình, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

13. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hiệp, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

14. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hòa, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

15. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Mai, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

16. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Phong, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

17. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Vạn, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

18. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Trung Dũng, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

19. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Thanh Bình, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

20. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Tiến, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

21. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hóa An, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

22. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Long Bình Tân, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

23. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường An Hòa, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

24. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Trảng Dài, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

25. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hiệp Hòa, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

26. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bửu Long, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

27. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Thống Nhất, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

28. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Phước, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

29. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Phước Tân, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)

30. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa đến năm 2030
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch xã Long Hưng, Biên Hòa: (⇩ XEM CHI TIẾT file bằng PDF)